ידועים בציבור

ידועים בציבור הם בני זוג אשר מקיימים חיי אישות כבעל ואישה ומנהלים משק בית משותף, במשך תקופה, מבלי שנישאו זה לזו. בית משפט העליון קבע, כי שני יסודות נדרשים להוכחת "ידועים בציבור" היסוד האינטימי של אהבה וזוגיות והיסוד הכלכלי של מחויבות וחיים משותפים. כל מקרה ייבחן לגופו והוכרו בפסיקה מקרים שבהם בני זוג חיו בבתים נפרדים או לסירוגין יחד בשני בתים והוכרו כ"ידועים בציבור". זהו "סטאטוס" אשר הוכחתו מקימה זכויות וחובות. לידועים בציבור ישנן זכויות דומות לבני זוג נשואים על פי חוקי מדינת ישראל ועל פי הפסיקה, אם הוכיחו את הסטאטוס שלהם. הזכויות והחובות הללו יבואו לידי ביטוי בעיקר בענייני רכוש, כולל נכסי קריירה ופנסיה וכן זכויות ירושה, קצבאות, דיירות מוגנת והקלות מס.

זכות למזונות
באשר למזונות ידועה בציבור: בית-המשפט העליון נדרש לסוגיה זו, וקבע כי ידועה בציבור זכאית לדמי מזונות מבן-זוגה, במקרים מסוימים, כאשר תוכיח כי הוסכם ביניהם בכתב או בעל פה, שהגבר יזון אותה, או כאשר ניתן להסיק הסכמה לתשלום מזונות, מתוך התנהגותם, או אם יוכח שהיא פיתחה בו תלות כלכלית. במקרים אלו, חיוב במזונות יהיה למשך תקופה שאורכה והיקפה תלויים בנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
מקור החובה אינו בדיני המשפחה, כי אם במערכת היחסים החוזית שנוצרה בין בני-הזוג, לפיה הידוע בציבור התחייב לזון את שותפתו לחיים. אלו הם "מזונות חוזיים" או "מזונות משקמים". 

זכויות אחרות על פי הדין:
חוקים סוציאליים וחוקי הביטוח הלאומי מכירים במוסד הידועים בציבור לעניין ביטוח זקנה, ביטוח שארים וכו'. הידוע בציבור של מי שנפטר זכאי לעיתים לגמלה.

הזכות לירושה:
סעיף 55 לחוק הירושה תשכ"ה – 1965 קובע :
" איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה , ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה, על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש".

התנאים שנקבעו בחוק על מנת להכיר בזכות ידוע/ה בציבור לרשת את המנוח/ה, הינם:
1. קיום חיי משפחה
2. במשק בית משותף
3. אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר

הסכם ממון:
מומלץ מאוד לבני זוג הידועים בציבור להסדיר את מערכת הזכויות והחובות שלהם למקרה של פירוד, גם בהסכם ממון. ניתן לאשר את הסכם הממון בין בני זוג ידועים בציבור בבית המשפט ולתת לו תוקף של פסק דין.

נגישות