הסכמי ממון

הסכם ממון ניתן לערוך לפני או לאחר הנישואין. כמו כן ניתן לערוך הסכם שמסדיר את ענייני הממון גם בין זוג ידועים בציבור.

מהו הסכם ממון?
הסכם ממון הינו חוזה אשר מסדיר את ענייניהם הרכושיים והכספיים של בני הזוג, בהתייחס לזכויות והחובות שצברו לפני הנישואין ו/או עד למועד עריכת ההסכם וכן הזכויות והחובות שיצברו במהלך הנישואין ו/או לאחר חתימת ההסכם. הסכם ממון הוא הסכם הצופה פני עתיד אשר מסדיר את חלוקת הרכוש, הזכויות והחובות של הצדדים במועד פקיעת הנישואים במקרה של פטירה או גירושין.

חוק יחסי ממון – העקרונות הכללים

בישראל קיים חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, אשר קבע עקרונות כלליים בעניין הזכויות והחובות שצברו בני זוג בחייהם, כך שכלל הזכויות והחובות ערב הנישואין הינם בבעלות מי שעל שמו הם רשומים ואילו כל הזכויות והחובות שנצברו בתקופת הנישואין, ללא חשיבות על שם מי נרשמו, הינם משותפים. לכך ישנם חריגים: פיצויים בגין נזקי גוף של מי מבני הזוג, מתנות וירושות, אשר הוחרגו מהשיתוף לפי החוק.

מדוע יש צורך בעריכת הסכם ממון?

למרות חוק יחסי הממון, בתי המשפט מוצפים בתובענות העוסקות בשאלת היקף הרכוש המשותף, יחס השיתוף ודרך החלוקה. באין הסכם ממון יכול ויתעוררו ספקות ושאלות רבות אשר יאפשרו ניהול מאבקים משפטיים ארוכים וחוסר וודאות באשר לתוצאה הסופית. כך למשל, בשנים האחרונות, אנו עדים לפסקי דין של בתי המשפט אשר החילו שיתוף גם על נכס חיצוני שהיה בבעלות מי מבני הזוג לפני הנישואין, ולכאורה, על פי החוק, אינו חלק מהנכסים המשותפים. במקרים אלו היה מדובר בדירת מגורים בה בני הזוג חיו במשך שנים, ילדו ילדים וניהלו משק בית משותף. זאת לאור מעמד דירת המגורים כ- 'גולת הכותרת של השיתוף' . מנגד, לא אחת, נכסים שנרכשו בתקופת הנישואין הוחרגו מהשיתוף בנסיבות מסוימות.

בשל כך, נדמה, שכמעט כל זוג שמתחתן, רצוי לו לקבוע בהסכם מפורט את העקרונות שהוא מבקש להחיל על השיתוף וההפרדה בחיים המשותפים. בהסכם תהא התייחסות לזכויות שהיו לכל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, לרבות זכויות צבורות בעבודה, זכויות פנסיה, מניות בחברות וכו' וכן התייחסות לזכויות שיצברו במהלך הנישואין ואף לחובות, לרבות זכויות וחובות בעסק של מי מבני הזוג, שותפויות עם בני משפחה וכיו"ב.

הסכם ממון מסייע ברמת הוודאות של שני הצדדים באשר לעתידם הצפוי במקרה שבו חלילה יפקעו הנישואין. הביטחון במקרים רבים מאפשר יחסים טובים וחופשיים ממאבקי כוח. הסכם ממון עשוי לסייע כאמור במניעת "הפתעות" במועד פקיעת הנישואין.

תוקף ההסכם

להסכם ממון אין תוקף, אלא לאחר שקיבל אישור על פי החוק. הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין, יכולים לאשרו: בית משפט לענייני משפחה, נוטריון או רושם הנישואין ברבנות. הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין – אך ורק בית משפט לענייני משפחה יכול לאשרו.

האם ניתן לבטל הסכם ממון?

יש להבהיר כי הסכם ממון שנערך ואושר כדין אינו מונע התדיינויות משפטיות וניתן להגיש תובענות לביטולו או עתירות אשר סותרות את הקבוע בו. יחד עם זאת, הסיכוי לבטל הסכם ממון או לפגוע בתוקפו נמוך ביותר, ובמרבית המקרים בתי המשפט ובתי הדין יכבדו את תוקפו והקבוע בו.

נגישות